Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o úprave ceny vody

 22.05.2020

 

Obec Zlaté oznamuje,

 

že na základe Potvrdenia o cene č. 0003/2020/V - PC vydaného

 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave dňa 30.3.2020 /“ďalej URSO“ / , ktorý

 

určil pre regulovaný subjekt Obec Zlaté maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 0,5972 EUR / m3

 

u p r a v u j e cenu za odobratú pitnú vodu z verejného vodovodu na 0,55 eur / m3

 

Nové výmery za odobratú pitnú vodu rok 2020 budú prepočítané podľa novej ceny.

 

Odôvodnenie:

Cena vody bola stanovená ÚRSO v Bratislave na základe oznámenia obce o skutočných nákladoch na prevádzku verejného vodovodu III. kategórie.

Minuloročné a súčasné tržby za odobratú vodu nielenže nepokrývali náklady obce na rozsiahle opravy porúch, ale sa ani nevytvárala finančná rezerva potrebná na priebežné rekonštrukcie starých vodovodných vedení, ktoré majú viac ako 40 rokov a patria do 1 a 2 triedy poruchovosti.

Tzn. že obec už v súčasnosti musí uvažovať o postupnej výmene najporuchovejších úsekov.

 

Navyše obec, ktorá je zároveň prevádzkovateľom verejného vodovodu je podľa platnej legislatívy zákona č. 354/2006 Z. z. zákona o vodách / povinná mať vypracovaný „Plán obnovy vodovodu“ s prognózou na najbližších 10 rokov a podľa neho postupne realizovať potrebné opravy a výmeny starých potrubí za nové, vykonávať potrebné rekonštrukčné opravy vo vodojemoch, vymieňať staré ventily a armatúry.

Úprava ceny odobratej vody na 0,55 eur /m3 bola schválená obecným zastupiteľstvom

uznesením č. 9/2020 zo dňa 21.5.2020


Oznámenie o úprave ceny vody


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >