Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Nočná hasičská súťaž 2019

 03.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozície

15.ročníka nočnej súťaže o

NAJZDATNEJŠÍ HASIČSKÝ ZBOR

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Usporiadateľ: DHZ a OcÚ Zlaté v spolupráci s DHZ a OcÚ Nižný Tvarožec, DHZ a OcÚ Gaboltov, DHZ a OcÚ Sveržov, DHZ a OcÚ Tarnov, DHZ a OcÚ Rokytov, DHZ a OcÚ Mokroluh, OR HaZZ Bardejov a ÚzO DPO SR Bardejov

 

Termín: 27. apríl 2019 so začiatkom o 14.00 hod.


Prezentácia: od 13.00- 14.00 hod. Štartovné: 20 €


Miesto: futbalové ihrisko v  Zlatom, po zotmení stanovištia v Nižnom Tvarožci, Gaboltove, Sveržove, Tarnove, Rokytove, Mokroluhu a v Zlatom


Účastníci: 6- členné súťažné družstvá (+ 1 náhradník) DHZ alebo OR HaZZ s vlastnou technikou, motorovou striekačkou,  náradím a s mobilným motorovým vozidlom. Kategória ženy možnosť 6 žien +1 muž.


Výstroj: pracovná rovnošata, pevná pracovná alebo zásahová (kožená) obuv, prilba, opasok služobný alebo bojový, rukavice, svetlo na prilbu alebo ručné svetlo, 1 reflexná vesta pre označenie veliteľa družstva


Potrebné náradie: sací kôš, ventilové lanko, záchytné lanko, savice ( 4x1,5m alebo 2x2,5m), prenosná striekačka, hadice B -4ks, hadice C-6ks, rozdeľovač, prúdnice -2ks, stojatý ejektor, zberač, prechod z B na C -1ks, vrecko s objímkami, kľúče


Občerstvenie: zabezpečujú organizátori, strava 2x a občerstvenie pre 7 členov HD,


Prihlášky: do 23. apríla 2019 záväzne nahlásiť na OcÚ Zlaté, č.t. 054/472 45 07, ocuzlate@centrum.sk, obeczlate@gmail.com, alebo p. Hirčák Ján, 0905 299 488, hircak.jan@centrum.sk, Dávid Mitaľ, 0905 775 143, mitaldavid49@gmail.com , dhzzlate@gmail.com


Hodnotenie: celkové hodnotenie tvorí súčet umiestnení vo všetkých disciplínach.

Za nesplnenie súťažnej disciplíny sa HD udelí za danú disciplínu dvojnásobok najvyššieho poradového čísla. Nenastúpenie na disciplínu a nedodržanie poradia plnenia disciplín = neklasifikovanie družstva v celkovom hodnotení. Časový limit na vykonanie jednotlivých disciplín je 10 minút.


Doporučená literatúra: Čo má vedieť veliteľ DHZ I.


Upozornenie: V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia je zakázané členom súťažných HD pred súťažou a v jej priebehu požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v disciplínach a doplnenie náhradných disciplín a v priebehu súťaže vykonávať dychové skúšky. Celková súťaž je poistená , nie je potrebné individuálne poistenie družstiev DHZ.


Rozhodcovia sú povinní umožniť veliteľovi družstva  nahliadnutie nameraných časov. Súťažiaci budú označení náramkom. Časový limit na prípravu náradia na základňu do 5 minút. Pri vykonávaní disciplín hadice zvité len do kotúča. Žiadame družstvá o dodržiavanie poradia disciplín podľa časových záznamníkov.


Pri každej disciplíne ostáva družstvo sedieť v aute, vystúpi a s rozhodcom komunikuje len veliteľ družstva. Ostatní členovia HD vystúpia až na pokyn rozhodcu!

Úloha pre usporiadateľov: vyznačiť odstavnú plochu pre vozidlá súťažiacich družstiev a zabezpečiť rozhodcu k tejto ploche.Žiadame hasičské družstvá, aby :

  1. sa na nástupe zúčastnili s obecnou alebo hasičskou vlajkou

  2. dodržiavali disciplínu pri nástupe a počas plnenia súťažných disciplín

  3. nástup hasičských družstiev v plnom ustrojení

  4. rešpektovali zákaz používania alkoholických nápojov a omamných látokSúťažné disciplíny :

1. Skúšobné testy / Ihrisko Zlaté /

2. Popoludňajšia štafeta / ihrisko Zlaté /

3. Požiarny poplach / ihrisko Zlaté /

4. Útok do kopca / Nižný Tvarožec /

5. Technické plyny / Nižný Tvarožec/

6. Záchrana na vodnej ploche / Gaboltov/

7. Ejektor / Rokytov /

8. Bytový požiar / / Sveržov/

9. Vodorovné lano / Tarnov/

10. Záchrana zraneného / Tarnov/

11. Požiar garáže / Rokytov/

12. Váha rozhoduje /Sveržov/

13. Požiarny útok od podzemného hydrantu / Mokroluh/

14. Zrýchlený presun /Zlaté/

15. Tajná disciplína / Zlaté/Prihlásené družstva:

1. Zlaté

2. Dřevohostice / CZ/

3. Pavlovice u Přerova /CZ/

4. Rokytov

5. Sveržov

6. Tarnov

7. Nižný Tvarožec

8. Gaboltov

9. Mokroluh

10. Hrabovec

11.Osikov Muži

12. Osikov Ženy

13. Radslavice / CZ/

14. Bartošovce

15. Kurov

16. Bardejov

 

 

 

 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >