Obec Zlaté rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Anketa:

EURES

Info

    Ako nedostať svalovca pri domácej zabíjačke 
    prečítať si nasledovný manuál pre chovateľov, nahlásiť zabíjačku ŠVaPS a dať vzorky na vyšetrenie svalovca
                                         Manuál pre chovateľov od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
                                                     Tlačivo na evidenciu nahlasovania domácich zabíjačiek
                                                 Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie na trichinellu
 
 

                                                                                  Rybársky lístok
Na základe zákona č.246/2003 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve s účinnosťou od 1.8 2003 prešla kompetencia vydávania rybárskych lístkov z okresných úradov na obecné úrady.
O vydanie rybárskeho lístka môžete požiadať denne v úradných hodinách na Obecnom úrade v Zlatom / kancelária na poschodí /.
K vydaniu rybárskeho lístka je potrebné predložiť :                                                           
občiansky preukaz, pas                                                                                                                                                                            
doklad o zaplatení   vyplnenú žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (viď. príloha)                                                                   
dieťa do 15 rokov musí predložiť súhlas zákonného zástupcu                                                                                                                                                         Od tejto položky sú oslobodení:
žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
osoby do 15 rokov
 Poplatky za vydanie rybárského lístka:                                                                                                                                           
 ročný - 7 €                                                                                                       
 trojročný - 17 €                                                                                                                 týždenný 1,50 €                                                                                                                      mesačný - 3 €    
 Rybár pri lovení musí mať:
 • rybársky lístok (vydáva obec)
 • členský preukaz Rybárskeho zväzu (vydáva Rybársky zväz)
 • povolenku na rybolov v tom mieste, kde je členom Rybárskeho zväzu
 • hosťovačku - z toho rybárskeho zväzu, kde chce loviť ryby   
                                                             


 

 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia 

 

 

 


 

 

 

 


VÝRUB DREVÍN

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, Ich realizácia je finálnym a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

        a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2                                                                          b)na stromy s obvodom kmeňa do 80 dm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrady)            

       c)na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkárskych osadách,                                                                           d)pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín usutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,                                                                 e)  pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Kontaktovať obec je potrebné:      

1. Ak dreviny presahujú   rozmery uvedené v bode a), b), c),  písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná. Tu sa začína správne konanie   TLAčIVO  žIADOSTI O VYDANIE SúHLADU NA VýRUB DREVíN VáM    bude poskytnuté na Obecnom úrade                                                                                                                                                                                                        K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

  • doklad o vlastníctve (Kópia listu vlastníctva z katastra nehnuteľností na pozemok, kde drevina rastie)
  • situačný   nákres (Kópia  katastrálnej mypy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne)
  • zaplatenie správneho poplatku:    fyzické osoby     10 €                  právnické osoby              100€                                                                           
2.Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskor do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
TLAČIVO: OZNÁMENIE VÝRUBU DREVÍN si možete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
V prípade súhlasu na výrub, obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu do vyšky spoločenskej hodnoty dreviny.
VYSVETLENIE:
obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.
Pri porušení vyššie uvedeného:                                                                                                                                                                                                                                                                                                Občanovi, ktorý prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín (výrub drevín, ktoré podliehajú správnemu konaniu), uloží Obec povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do vyšky spoločenskej hodnoty drevín (napr.: Spoločenska hodnota stromu s obvodom kmeňa 100 cm meranym vo vyške 130 cm nad zemou je u listnatých stromov 736,46 € ; u ihličnatých stromov 995.81€; u vždyzelených stromov 1991,63€.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Spoločenská hodnota dreviny vzrastá / klesá adekvátne s obvodom kmeňa a typo m olistenia dreviny.
V PRÍPADE STROMOVEJ A KROVITEJ VEGETÁCIE, KTORÁ JE SÚČASŤOU VEREJNEJ A VYHRADENEJ ZELENE OBCE SA INFORMUJTE NA OBECNOM ÚRADE.

Zneškodňovanie obsahu žúmp