Obec Zlaté rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Anketa:

EURES

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ Zlaté

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 Voľby

 do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2020 od 7.00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

 

Právo voliť do národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia .

III

Právo byť volený

 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený  je

 • výkon trestu odňatia sloboby ,
 • právo platné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony .

 

IV

Spôsob voľby

 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • Vo volebnom okrsku, v ktorého zázname je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej ma trvalý pobyt.

 

V

Hlasovací preukaz

            Volič ktorý má trvalý pobyt na území  Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti o voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho lístka.

 

            Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do  záznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

            Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho lístka

 

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb(t.j. najneskôr do 28.2.2020)v uradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

           

v listinnej forme, ak

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho lístka bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.2.2020),

 

elektronicky (e-mailom)tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho lístka bola doručená obci najskôr 15 pracovných dni predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.2.2020). Obec zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručenie žiadostí na úradnej tabuli obce.

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • štátnu príslušnosť
 • adresu trvalého pobytu(obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí  hlasovací preukaz

 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň  predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo
 • štátnu príslušnosť
 • adresu trvalého bydliska (obec, ulica, číslo domu)

 

Obec zašle hlasovací preukaz  voličovi na adresu trvalého bydliska, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou ,,Do vlastných rúk,,

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 

VI

Voľba poštou

Volič má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

 

Na žiadosť doručenia po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenia po ustanovenej lehote sa neprihliada.

            Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno priezvisko
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal  o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
 • hlasovacie lístky
 • návratnú obálku (označenou heslom,, VOĽBA POŠTOU,, vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

 

Po vykonaní hlasovania ( podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky hradí odosielateľ.

 

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

 

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 

 

 

 

 

 

Voľby do Národnej rady Sloven ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 15.1 ...
Dopoludnia s angličtinou
Ďen obce 2019
10.8.2019
Dopoludnia s angličtinou
Úspešný projekt s Volkswagenom
Svätojánska noc na MAGURE
22.6.2019
Deň matiek
12.05.2019
Výstup na Maguru
05.05.2019
Parlamentné voľby
25.05.2019
Stolnodenkový turnaj
21.04.2019
Nočná hasičská súťaž 2019
27.04.2019
Registrácia chovu ošípaných
Rozšírenie vodovodu a ČOV
Rekonštrukcia miestnej
komunikácie
Nočná hasičská súťaž 2018
28.4.2018
Jednoduché pozemkové úpravy
PRIESKUM
Hornotopliansky jarmok
23. - 24.9 2017
Výstup na Maguru
7. máj 2017
Deň narcisov
7. april
Šafolka v Dřevohosticiach
31. července 2016
Najkrajší balkón
a priedomie 2016
Výstraha proti sršňom
Chodci bezpečne
Mladý poľnohospodár
ako na to
...
Deň matiek
Noc v knižnici
27. marec 2015
Fašiangový karneval
ZŠ a MŠ v spolupráci s TSP - január 2015
ako vyhladať prvu pomoc
Zlatianský historický kalendár
MAS - Horná Topľa
Ako sa chrániť pred kliešťom
choroby prenášané kliešťami
"Divoké" skládky odpadov
Pozemkové úpravy v našej obci

mas