Obec Zlaté rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Anketa:

EURES

Výrub drevín a krov

Oznamy o výrube - správne konanie

Číslo konania:  
Dátum začatia konania: 
Dátum zverejnenia:
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 dní
Žiadateľ:
 Predmet konania: 

Obec Zlaté a komisia životného prostredia pri OcZ rozhoduje:

• o výrube drevín, náhradnej výsadbe, alebo zaplatení finančnej náhrady za výrub
• o vykonaní nevyhnutných opatrení na ozdravenie stromov


Výrub stromov - správne konania ochrany prírody a krajiny

• Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola mestám a obciam uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
• V prípade obce Zlaté ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Zlaté
• Túto povinnosť obec Zlaté bude plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatok konania vzniká podaním žiadosti.
Informácie budú zverejňované v štruktúre: žiadateľ, rozsah výrubu, lokalita, odôvodnenie.
• Súčasťou uvedenej informácie bude údaj o lehote, ktorú obec Zlaté určí na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, pričom lehota nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.
Zverejnené informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:
• subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné)
• predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
• podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,
písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní (potvrdenie musí byť doručené na Obec Zlaté, ako orgánu ochrany prírody v určenej lehote a zverejnenej spolu s informáciou o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody).
 V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania je potrebné túto požiadavku zaslať na Obec Zlaté, v uvedenej lehote, na e-mailovú adresu: ocuzlate@centrum.sk alebo poštou na adresu: Obecný úrad Zlaté,  Zlaté 17, 086 01 Rokytov