Obec Zlaté rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Anketa:

EURES

Separovaný zber

Manuály vhodné pre začínajúcich kompostovateľov

 


 

 

Zberná nádoba naznačuje percentuálne zastúpenie jednotlivých zložiek komunálneho odpadu vyvážaného na skládky odpadov.

 

V prípade, ak by ste vytriedili len biologicky rozložiteľný odpad mohlo by sa pristúpiť k predĺženiu intervalu vyvážania komunálneho odpadu a tým by sa znížil poplatok vyberaný obcou na odpadové hospodárstvo.

 

 

 

 

link pre podrobné info o odpadoch:   http://www.priateliazeme.sk/spz/

 

Ako separovať

 Ak ste obyvateľom individuálnej bytovej výstavby-rodinného domu môžete sa do procesu separácie zapojiť tzv. vrecovým systémom t.j. zberom jednotlivých komodít = papier, plasty, sklo, VKM+kovy do  plastových vriec, ktoré sú do domácností spoločne so separačným kalendárom dodávané vždy na začiatku, prípadne v priebehu roka. V rámci separačného kalendára pre Vašu lokalitu sú vyznačené zberové dni pre jednotlivé komodity. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno.

Všetky ostatné separovane zbierané komodity = veľkorozmerný, stavebný, nebezpečný odpad, autobatérie, monočlánky, mazivá, oleje, olejové filtre, žiarivky, výbojky, svietidlá, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, pneumatiky, penový polystyrén a textil vrátane papiera, plastov, skla, VKM+kovov a biologicky rozložiteľných odpadov (trávy, konáre, ovocie, lístie) môžu občania s trvalým pobytom na území obce odovzdať v dohodutý   termín na mieste, ktoré určí  pracovník obecného úradu. 

Ako separovať priamo v domácnosti?
Pre zber separovaných komodít si môžete vo Vašej domácnosti vytvoriť systém zberných nádob - smetných košov pre každú separovanú zložku. V súčasnosti sú na trhu dostupné tzv. sortery - smetné nádoby rozdelené na viac častí, ktoré môžu byť zabudované ako súčasť kuchynskej linky. Priestorovo menej náročný je zber komodít do spoločnej nádoby a ich vytrieďovanie priamo na zbernom mieste, pri vhadzovaní do kontajnerov, alebo vriec.


Čo znamenajú uvedené označenia v súvislosti so separáciou:

 

Označenie (trojšípkový symbol) sa používa ako všeobecný symbol recyklácie.

 

 

Označenie vyjadruje, že obal = odpad môže byť recyklovaný = je recyklovateľný. Číslený, resp. písomný kód označuje druh odpadu (napr. PET - polyetylén tereftalát). Aby bol odpad skutočne zrecyklovaný, musí byť najprv vyseparovaný!!!

 

 

Označenie (trojšípkový symbol s prázdnymi šípkami) vyjadruje, že obal bol vyrobený z recyklovaných materiálov.

 

 

Označenie vyjadruje, že obal má byť po použití vhodený do zbernej nádoby, v prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný zber odpadov.

 

 

Označenie vyjadruje, že výrobca obalu zaplatil tzv. oprávnenej organizácii poplatok. Oprávnená organizácia zabezpečuje formou finančnej podpory spätný zber = separáciu obalov uvedených na trh.

 

 

 

Tento symbol sa používa na označovanie elektrických a elektronických zariadení.

 

 


PAPIER 


Do  vreca prosím vhadzujte:
- noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky,...

Do  vreca prosím nevhadzujte:
- mokrý, mastný, alebo inak znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, prieklepový papier, vrstvený papier, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky, potreby,...

Pri triedení:
JE VHODNÉ z papiera odstrániť väčšie kovové, či plastové časti (hrebeňová väzba)
NIE JE POTREBNÉ z papiera odstraňovať drobné kovové spinky (pri ďalšom spracovaní budú odstránené pomocou separátorov)
NIE JE POTREBNÉ z listových obálok odstraňovať fóliové okienka (spracovateľské zariadenia si s nimi poradia za Vás)

Materiály z papiera a lepenky sú najčastejšie označované týmito značkami:
PAP 22 - papier
PAP 21 - hladká lepenka
PAP 20 - vlnitá lepenka
číslené kódy: 20, 21, 22


PLASTY


Do vreca prosím vhadzujte:
- plastové fľaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, čistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky,...

Do vreca prosím nevhadzujte:
- plasty silne znečistené zeminou, farbami, potravinami, olejom, plastové obaly od motorového oleja, ropných produktov, chemikálií, jedov a výbušnín, plastové obaly v kombinácii so sklom, papierom, kovmi, textíliou, PVC-materiály,...

Pri triedení:
JE VHODNÉ objem PET fľiaš pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť ich stlačením


NIE JE POTREBNÉ z PET fľiaš odstraňovať papierovú, či plastovú etiketu, ani vrchnák
JE VHODNÉ plastové obaly silne znečistené potravinami opláchnuť (hygienické hľadisko)
NIE JE POTREBNÉ plastové obaly slabo znečistené potravinami oplachovať (drobné nečistoty budú pri spracovaní odstránené)
NIE JE POTREBNÉ plastové obaly od kozmetiky čistiť, postačí z nich odstrániť všetky zvyšky prípravku

!!! do kontajnera a vreca na plasty NEVHADZUJTE materiály z PVC (novodurové rúrky, linoleum) !!!
(PVC komplikuje spracovanie plastov a obsahuje chlór, z ktorého pri spracovaní vznikajú nebezpečné splodiny).

Materiály z plastov sú najčastejšie označované týmito značkami:
PET (1) - polyetylén tereftalát
PE-polyetylén = LDPE (2) - light density PE/PE s nízkou hustotou
HDPE (4) - high density PE/PE s vysokou hustotou
PVC (3) - polyvinylchlorid
PP (5) - polypropylén
PS (6) - polystyrén
číselné kódy: 1, 2, 3, 4, 5, 6


SKLO


Do vreca prosím vhadzujte:
- všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia, kávy, pochutín, ...

Do  vreca prosím nevhadzujte:
- sklo silne znečistené zeminou, olejom, farbami, chemikáliami, porcelán, keramiku, zrkadlá, obrazovky, monitory, žiarivky, žiarovky, výbojky, svietidlá, autosklo, sklo s kovovou vložkou,...

Materiály zo skla sú najčastejšie označované týmito značkami:
GL 70 - biele sklo
GL 71 - zelené sklo
GL 72 - hnedé sklo
číselné kódy: 70, 71, 72


KOVY


Do  vreca prosím vhadzujte:
- kovové uzávery, konzervy bez obsahu, hliníkové plechovky od piva a nealkoholických nápojov, drobné kovové a hliníkové predmety (príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), kovové časti domácich spotrebičov, hliníkovú fóliu tzv. alobal,...

Do  vreca prosím nevhadzujte:
- kovové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok,...

Materiály z kovov sú najčastejšie označované týmito značkami:
ALU 41 - hliník
FE 40 - oceľ
číselné kódy: 40, 41


VKM - viacvrstvové kombinované materiály 


Do  vreca prosím vhadzujte:
- viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky = krabicové obaly od mlieka, nealkoholických, alkoholických nápojov,...

Do  vreca prosím nevhadzujte:
- krabicové obaly s obsahom jedu, výbušnín, chemikálií, toxických látok, papier, lepenku,...

Pri triedení:
JE VHODNÉ kartónové obaly predovšetkým od mlieka opláchnuť vodou
JE VHODNÉ objem kartónových obalov zmenšiť ich stlačením
NIE JE POTREBNÉ z kartónových obalov odstraňovať plastový uzáver

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú najčastejšie označované týmito značkami:
C/PAP - viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky
názvom: TETRAPACK, Tetra Pack, Tetra Pak
číslenými kódmi: 80, 81, 82, 83, 84, 86


BZO Biologicky rozložiteľný odpad

 


OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Nebezpečnými odpadmi sú odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť:


H1 - výbušnosť H2 - oxidovateľnosť H3-A - vysoká horľavosť   H3-B - horľavosť H4 - dráždivosť H5 - škodlivosť

H6 - toxickosť H7 - rakovinotvornosť H8 - leptavosť   H9 - infekčnosť H10 - vývojová toxicita H11 - mutagénnosť

H12 - látky uvoľňujúce pri styku s vodou toxické plyny H14 - ekotoxicita  H13 - látky uvoľňujúce inú nebezpečnú látku

Najčastejšie sa vyskytujúce sú označované nasledovnými značkami:


 

Označenie obalu podľa materiálového zloženia (-príloha vyhlášky MŽP SR zo 14.3.2011)