Obec Zlaté rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Anketa:

EURES

Samospráva

 

Adresa úradu: Obec Zlaté 
                          Obecný úrad Zlaté 17 086 01 Rokytov 

Telefón: +421 54 472 45 07

                 0918 839 487  


E- mail: obeczlate@gmail.com
               ocuzlate@centrum.sk 

Starostka obce: Adriana POPJAKOVÁ

Zoznam poslancov OZ: Ing. Miroslav BENKA-GOČ - zástupca starostky
                                           Vladimír BENKA 
                                           Jozef FOĽTA 
                                            Jaroslav GOČ                                        

                                            Ján HIRČÁK

                                            Jozef VAJÁK
                                            Jaroslav ŠTEFANČÍK

Hlavný kontrolór: Elena Gregová 

Zloženie komisií
  1. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 
                                predseda – Vladimír BENKA


                                členovia -  Ján HIRČÁK
                                                  Jozef FOĽTA
                                                  Michal ROHAĽ
                                                  Pavol POPJAK
                                                 

2. Komisia finančná, pre mládež, šport a kultúru 
                               predseda – Jaroslav ŠTEFANČÍK


                               členovia -   Marta GOČOVÁ   

                                                  Slavomír POLOHA

                                                  Andrea DESÁKOVÁ 
                                                  Daniela BANASOVÁ

                                                  Janka ROHAĽOVÁ

                                                 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu

                                 predseda - Ján Hirčák

                                  členovia - Mgr. Jozef VAJÁK

                                                  Jaroslav GOČ

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva a ich účasť na zasadnutiach OZ v roku 2019 Odmeny poslancom OZ 
Mená poslancov Oz   OZ  Uvítanie detí  OZ NHS  20.výročie zrazu turistov Deň matiek  OZ. OZ  Polroč. odmena zastupcu spolu
Ing. Miroslav BENKA-GOČ                      
Vladimír BENKA                       
Jozef FOĽTA                       
Jaroslav GOČ                      
Ján HIRČÁK                      
 Jaroslav ŠTEFANČÍK                      
  Mgr. Jozef VAJÁK                      

5,10,20- účasť na zasadnutí OZ Zlaté a plánovaných akciách
N - neúčasť na zasadnutí OZ Zlaté a plánovaných akciách

* - mimoriadne zasadnutie

Zákon č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

PLATOVÉ POMERY STAROSTOV

§ 3

(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

(2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

§ 4

(1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:1. do 500 obyvateľov 1, 49-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1, 65-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1, 98-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2, 17-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2, 34-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2, 53-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2, 89-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3, 19-násobok
9. nad 100 000 obyvateľov 3, 58-násobok(2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.

(3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.

(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

(5) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.

(6) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0, 3.

(7) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1, 49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.".

(8) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2.

(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.