Obec Zlaté rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakt:

Anketa:

EURES

Tlačivá

Dokumenty stavebného úradu

Žia dosť o  vydanie stavebného povolenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác

Prehlásenie stavebného dozora

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby §88

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na drobnú stavbu

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní

Žiadosť o zmenu dokončenej stavby §85

Žiadosť o zmenu stavby pre  dokončením §68

Žiadosť o predlženie lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o určenie súpisného čísla

 


Dokumenty životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia

Oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev

Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie ošípaných na trichinellu

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu - studňu 


Dokumenty týkajúce sa evidencie obyvateľstva

Prihlásenie občana na trvalý pobyt

Prihlásenie občana na prechodný pobyt

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Iné dokumenty

Žiadosť o vyznačenie zmeny  trvalého pobytu/priezviska v operáte katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Splnomocnenie

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností

 

Dane a poplatky

 

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za psa

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Oznámenie vzniku, zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO

Oznámenie vzniku, zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO

Daňové priznanie k DzN FO

Daňové priznanie k DzN PO

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Potvrdenie o podaní daňového priznania

Potvrdenie o podani danoveho priznania PO

Poučenie k DzN

Pocenie k  DzN PO