Kontakt:

Anketa:

EURES

                                                                                                                          OSVEDČENIA
Obecný úrad  vykonáva tieto osvedčenia:
 - osvedčenie podpisu (za každý podpis).......................................................0,50€
 - osvedčenie fotokópie (za každú stranu).....................................................1,50€
 - osvedčenie fotokópie v čestkom jazyku (za každú stranu)...........................3,00€
Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti

Upozornenie

fotokópia listiny musí byť zhodná s originálom, nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatky či podpisov

Obecný úrad nevykonáva osvedčenia:
 - listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (NOTÁR)
 - odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo  akýchkoľvek iných preukazov
 - výpisov a odpisov zo súboru popisných informácii, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácii parciel a pod.
 - listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (NOTÁR)
 - odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou
 - listín napísaných v inom ako v štátnom jazyku, aj keď len časť (nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku)