Kontakt:

Anketa:

EURES

Daňoví dlžníci

                                                                                                                   DAŇOVÍ DLŽNÍCI
 
                          Obec Zlaté podľa §52 odsek 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2011

Podľa citovaného zákona správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových  nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.